Miami 2020
Miami 2020
Paris 2019
Paris 2019
Austria 2019
Austria 2019
Bs as 2019
Bs as 2019
ARTEBA 2019
ARTEBA 2019
Miami 2019
Miami 2019
ArteBa 2018
ArteBa 2018
Concilio Europeo del Arte
Concilio Europeo del Arte

Venecia 2018

Miami, 2018
Miami, 2018